Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch thực hiện bộ Chuẩn PTTNT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:25' 15-08-2014
Dung lượng: 125.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI
TRƯỜNG MN NAM CƯỜNG

Số: /KH.MNNC
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Cường, ngày tháng năm 2013KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI
Năm học: 2013-2014


Thực hiện Thông tư số 23/2010/TT- BGDĐT ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và Công văn số 481/BGDĐT-GDMN ngày 29/01/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
Căn cứ kế hoạch số: /KH-MNNC, ngày /9/2013 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014.
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị.
Ban giám hiệu Trường mầm non Nam Cường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Thực hiện tốt chương trình giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ năm tuổi vào lớp 1.
- Giúp giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá mục tiêu nhiệm vụ CSGD trẻ, điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ của lớp mình phụ trách. Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi là cơ sở để xây dựng bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
- Tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ em 5 tuổi, tạo sự thống nhất trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.
II. ĐỐI TƯỢNG -THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Tất cả các cháu lớp mẫu giáo 5 tuổi.
- 100 % giáo viên dạy lớp MG 5 tuổi trường MN Nam Cường.
- Thực hiện từ tháng 08 năm 2013 đến hết tháng 05 năm 2014. Thực hiện đo vào cuối các chủ đề.STT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ CM
Năm
vào ngành

1

2

3

4


III. CHUẨN BỊ
- Nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện cho cả năm học 2013-2014.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng mục tiêu năm học, lựa chọn nội dung, điều chỉnh kế hoạch theo Bộ chuẩn.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng bộ công cụ: Phiếu theo dõi cá nhân trể, Bảng tổng hợp theo dõi sự phát triển của nhóm lớp, công cụ đo.
- Tuyên truyền tới các bậc cha mẹ trẻ về bộ chuẩn (bảng tuyên truyền tại sân trường, góc tuyên truyền các lớp 5 tuổi.)
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
1. Xây dựng mục tiêu: Các lớp mẫu giáo 5 tuổi cần căn cứ vào mục tiêu giáo dục mẫu giáo và mục tiêu của Bộ chuẩn PTTE năm tuổi để cụ thể hoá mục tiêu giáo dục cho lớp mình phụ trách và  lựa chọn các mục tiêu phù hợp với trẻ, với điều kiện của lớp theo 5 lĩnh vực phát triển.
2. Lựa chọn nội dung giáo dục: Dựa vào mục tiêu giáo dục trẻ theo các lĩnh vực để lựa chọn nội dung giáo dục cho phù hợp.
3. Lựa chọn hoạt động: Sau khi  xác định nội dung và dự kiến chủ đề sẽ thực hiện, giáo viên cần lựa chọn các hoạt động phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của lớp và khả năng của trẻ. Có thể tham khảo một số hoạt động gợi ý theo từng lĩnh vực phát triển trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Bộ chuẩn PTTE năm tuổi (Trang 19-35) để lập kế hoạch tổ chức cho trẻ hoạt động.
4. Xây dựng bộ công cụ:
* Bước 1: Lựa chọn các chỉ số đánh giá sự phát triển của trẻ
- Lựa chọn các chỉ số để xây dựng phiếu đánh giá dựa vào các căn cứ sau:
+ Đại diện cho tất cả các lĩnh vực, chuẩn và chỉ số của Bộ chuẩn (khoảng 30 đến 40 chỉ số)
+ Đại diện cho các kiến thức, kỹ năng, thái độ đang dạy trẻ
+ Phù hợp với những gì sẽ dạy trẻ ở lớp 1.
* Bước 2: Thiết kế bộ công cụ
- Xác định các chỉ số cần đo
 
Gửi ý kiến